Viitoskäytävä on laaja aluekehitykseen nivoutuva kokonaisuus

Maakuntarajat ylittäviä yhteisiä nimittäjiä on monia. Verkostojen vahvistamiseksi Viitoskäytävän sisälle on muodostettu kaksi kiltaa, jotka pureutuvat syvällisemmin kahteen alueiden yhteiseen teemaan: matkailu ja matkaketjujen kehittäminen sekä saavutettavuus laajasti ymmärrettynä.

Kiltatoiminnassa uidaan pintaa syvemmälle. Tavoitteena on pureutua teemoihin useasta eri näkökulmista hyödyntäen jo olemassa olevia oppeja, kokemuksia, tutkimusta, hyviä käytänteitä sekä asiantuntijuutta. Kiltatoiminnan tarkoitus on edetä siiloista laajempiin yhteistyökuvioihin sekä sisällöllisesti että alueellisesti. Positiivisena kehityskulkuna on verkostokumppaneiden ja muidenkin eri toimijoiden uudet ja yllättävät törmäytykset.

Saavutettavuuskilta

Saavutettavuuskiltaan liittyen eri alueilla maa- ja seutukunnissa on jo pitkät perinteet ja käytännöt tehdä yleistä edunvalvontaa liittyen infrahankkeisiin, aluekehitykseen, liikennejärjestelmiin, eri liikennemuotoihin ja -palveluihin. Kiltatoiminnassa pyritään täydentämään sitä, mitä jo tehdään uusilla tulokulmilla ja argumenteilla, odottamattomillakin avauksilla ja tuoreilla faktoilla. Tärkeää on puutteiden ja haittojen poistaminen tai minimointi.

Saavutettavuuden tulokulmia voivat olla:

  • infrasaavutettavuus kuten välimatka, matka-aika, sujuvuus ja ennakoitavuus
  • palvelujen saatavuus
  • esteettömyys sekä fyysisesti että henkisesti
  • kestävyys
  • turvallisuus
  • matka- ja kuljetusketjujen sekä solmujen sujuvuus
  • terveellisyys, taloudellisuus, liikenneköyhyyden minimointi

Matkailukilta

Matkailussa on merkittävää kasvupotentiaalia niin kotimaanmatkailun kuin viennin näkökulmasta. Matkailuala on myös merkittävä työllistäjä ja lisäksi sillä on huomattavia aluetaloudellisia vaikutuksia. Viitoskäytävällä on toisiinsa kytkeytyviä ja valtakunnallisesti merkittäviä luontokohteita ja matkailukeskuksia. Matkailukohteiden kestävä saavutettavuus ja toimivat matkaketjut ovat sekä Viitoskäytävän että koko Suomen matkailun kansainvälisen kehittymisen ja kilpailukyvyn kannalta tärkeitä menestystekijöitä ja myös kriittisiä kilpailutekijöitä. Eri alueilla on ollut ja on parhaillaan käynnissä lukuisia matkailuhankkeita, joiden tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä. Tulokset ja hyväksi havaitut mallit ja käytänteet jäävät helposti kuitenkin vain oman alueen sisälle, vaikka niistä olisi hyötyä laajemminkin.

Viitoskäytävän matkailukilta keskittyykin eri hankkeiden, toimintamallien, kokemusten ja tiedon vaihtoon sekä hyvien käytänteiden levittämiseen sekä yrittäjille että matkailutoimijoille Viitoskäytävän alueella ja laajemminkin. Samalla syntyy ja vahvistuu vertaisoppimiseen ja -kehittämiseen keskittyvä yli maakuntarajat ylittävä matkailutoimijoiden verkosto.

Killat | Viitoskäytävä (howspace.com)